بازي‌هاي آموزشي دبستاني (2)
بازي‌هاي آموزشي دبستاني (2)

نويسنده: فرحناز رنجوريپايه اول طريقه گروه‌بندي

بازي با توپ

ابتدا افراد به صورت حلقه‌اي مي‌ايستند و با روش‌هاي مختلف گروه‌بندي مي‌شوند مانند روش زير:
افراد با توجه به نام خانوادگي خود با اولين حرف آن يك اسم براي خود انتخاب كرده و با صدا كردن آن اسم بايد توپ را به طرف آن پرتاب كنند. مثلاً در دور اول اسم ميوه و در دور دوم اسم حيوان و... در هر دوره افراد با توجه به تعداد گروه‌ها بيرون آمده و تشكيل گروه مي‌دهند.

بازي

- ابتدا افراد پشت به پشت هم روي صندلي مي‌نشينند.
- به افراد بدون آنكه پشت سري آن متوجه شود اشياء مختلف را داده مانند (عدد، ستاره، دكمه، حيوان،....)
- هر يك از افراد به نوبت اشيا يا ابزاري كه در دست دارد براي پشت سري خود توصيف مي‌كند به صورت مشاهده و نه استنباطي، طرف ديگر شكل آن را به طوري كه مي‌شنود روي كاغذ ترسيم كرده و به عكس. مثلاً شكل دكمه. دايره‌اي است كه روي آن برجستگي دارد و در زير آن سوراخي كوچك دارد و براي پوشش به كار مي‌رود.
- در پايان كار، افراد شكل‌هاي كشيده شده و اشيا را به هم نشان مي‌دهند.
- افراد به هم توضيح مي‌دهند كه اگر به گونه‌اي ديگر توضيح مي‌داد، شايد متوجه آن مي‌شد،

نتيجه‌گيري از اين بازي

دقت نظر، همكاري گروهي دو نفره، تفكر، تقويت مهارت دست براي نقاشي كردن، اعتماد به نفس، شهامت گفتن، تجسم خيالي
- افراد در گروه‌هاي خود نشسته و درباره اشيا با هم صحبت كرده و جنس آنها را مشخص مي‌كنند. مثلاً كدام يك نرم و كدام زبر و كدام يك از آنها جذب آهن ربا مي‌شوند و...

كار عملي

مرحله (1)
- ابتدا دو ورقه سفيد را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كنيم.
- روي يكي از ورقه‌ها تصاوير جانوران يا اشيا را مي‌كشيم و روي يكي ديگر حروف الفبا يا اعدادي را مي‌نويسيم و به تعداد گروه‌ها تكثير مي‌كنيم.
نكته: اگر از حروف الفبا استفاده مي‌كنيم بايد حروفي را انتخاب كنيم كه در آن حيوان يا شي به كار رفته باشد. مثلاً (د: سبد)
- به هر گروه يك برگه از تصويرها ويك برگه از اعداد يا حروف الفبا را مي دهيم.
- در ابتدا افراد بايد اين برگه‌ها را قيچي كرده و به صورت كارت دربياورند.
- افراد بايد فكر بكنند كه كدام يك از اين اعداد يا حروف مربوط به تصاوير است و طوري آنها را ارتباط بدهند كه درآخر هيچ حرف وهيچ تصوير اضافي نيايد.
- هر تصويري بايد يك حرف يا عدد را داشته باشد و به صورت زوج دو تا دو تا باشند.
- تصاوير و حروف يا اعداد را به صورت پشت به پشت به هم مي‌چسبانند به طوري كه مثلاً تصوير سبد در يك طرف كارت باشد و حرف (ب) در پشت آن در طرف ديگر باشد.
مرحله (2)
- كارت‌ها را روي هم گذاشته به صورتي كه تصويرها رو باشد و اعداد يا حروف در زير باشد.
- هر يك از افراد گروه به ترتيب بايد يكي از كارتها را بردارد به طوري كه عدد يا حرف زيرآن را نه خود فرد و نه ديگر اعضاي گروه ببينند.
- آن فرد بايد حدس بزند كه در زير اين تصوير چه عدد يا حرفي مي‌تواند باشد اگر حدس آن درست بود كارت را براي خود نگه مي‌دارد و اگر اشتباه بود كارت را در زير كارت‌هاي ديگر مي‌گذارد.
- بعد از دور اول در دور دوم اين كار تكرار مي‌شود و اگر در دور بعد (دور دوم) فردي نتوانست درست حدس بزند، ديگر اعضاي گروه مي‌توانند به او كمك كنند يا خود فرد انتخاب كند كه چه كسي از گروه به او كمك كند.
- در پايان مرحله 2 هيچ كارتي روي ميز نمي‌ماند و هر يك از اعضاي گروه 1 تا 3 كارت دارند.
در راستاي تقويت مهارت خواندن و رفع اختلالات يادگيري دانش‌آموزان پايه دوم بازي‌هاي آموزشي زير پيشنهاد مي‌شود:

طريقه گروه‌بندي بازي با توپ

ابتدا افراد به صورت حلقه‌اي مي ايستند و براي خود اعداد زوج يا اعداد فرد را انتخاب مي كنند و باگفتن عدد مورد نظر توپ را پرتاب كرده و با توجه به تعداد گروهها افراد بيرون آمده و تشكيل گروه مي‌دهند.
براي سهولت كار بهتر آن است كه افراد كلمات رانوشته و به گردن خود آويزان كنند. اين بازي را مي‌توان با جمع اعداد رياضي نيز انجام داد. مثلاً توپ دست عدد 8 است و مربي عدد 15 را مي‌گويد عدد 8 بايد توپ را به عدد 7 پرتاب كند.
- براي سهولت كار بهتر آن است كه افراد اعداد رانوشته و از گردن خود آويزان كنند.

بازي

- ابتدا دو روزنامه ديواري تهيه كرده كه در يكي از آنها محيط آلوده كشيده شده باشد و در ديگري محيط سرسبز رسم شده باشد.
- هر يك از افراد يك جانور در محيط آلوده مثل موش و يك جانور درمحيط سرسبز مثل مرغابي تهيه كند.
- پشت و رو كردن روزنامه‌ها و زدن آنها روي ديوار بدون اينكه كسي از افراد متوجه بشود.
- افراد هر گروه بدون اطلاع از شكل روزنامه‌ها بايد حيوانات را به دو دسته تقسيم و در زير روزنامه‌ها بزنند
- برگرداندن روزنامه‌ها بعد از آنكه افراد گروه حيوانات خود را در زير هر روزنامه زدند.
- قرار دادن و اصلاح كردن حيواناتي كه به طور اشتباه قرارداده بودند در زير روزنامه‌ها.
- گذاشتن حيوانات توسط سرگروه‌هاي هر يك از گروه‌ها در جاي مناسب و محل زندگي خود حيوانات.
- نتيجه‌گيري كردن در گروه‌ها از انجام اين فعاليت وتهيه گزارش از كار خود و دليل آوردن و مطرح كردن سوالاتي از قبيل اينكه چرا سگ يا گربه در محيط آلوده زندگي مي‌كند و پاسخ دادن به اينگونه سؤالات توسط گروه‌هاي ديگر
- در پايان افراد گروه احساس خود را نسبت به انجام اين فعاليت بيان بكنند.
منبع:روزنامه اطلاعات