عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (1)

در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (1)
هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی کشور به سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی اختصاص می‌یابد و عدم موفقیت آنها در دستیابی به اهداف، نشانگر اتلاف منابع و به هدر رفتن امکانات فیزیکی و انسانی، به ویژه فرصت‌های موجود است. ادامه ...

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (2)

در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی (2)
یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی مدیریت عالی هر سازمان، درک مفهوم واقعی مقوله برنامه ریزی استراتژیک به معنای کامل و جامعه آن است. هر مدیریت مسولیت شناس، وظیفه دارد برای حفظ بقاء و پویایی سازمان خود با اصول و ادامه ...

نقش برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمان‌ها

نقش برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمان‌ها
در عصر دانایی، ارتباطات و تغییرات شدید، از مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی می‌توان به عنوان یکی از مهم ترین و راهگشاترین شاخه‌های حوزه مدیریت یاد کرد. چرا که در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، چشم اندازها، رسالت‌ها، ادامه ...

تعاریف، مفاهیم و رویکردهای استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک

تعاریف، مفاهیم و رویکردهای استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی، قوت‌ها و ضعف‌های داخلی را شناسایی می‌کند و با در نظر داشتن مأموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای آن تنظیم می‌کند. ادامه ...

آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور

آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور
هئیت وزیران در جلسه مورخ 1381/10/18 بنابه پیشنهاد شماره 101/16639 مورخ 1381/9/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ارزیابی ادامه ...

ارزیابی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و فرهنگی کشور

ارزیابی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و فرهنگی کشور
کمّی سازی، سنجش موضوعات و مفاهیم علوم انسانی و جامعه شناسی به وسیله اعداد، نتیجه تمایلی بود که سعی در تدوین و ارائه مفاهیم دقیق در زمینه علوم اجتماعی داشت. در علوم ریاضی با استفاده از روش اثباتی که ویژه آن است، ادامه ...

شاخص، شاخص سازی، شاخص فرهنگی (2)

شاخص، شاخص سازی، شاخص فرهنگی (2)
شاخص‌های بخش فرهنگ به علت ارتباط گسترده این بخش با سایر بخش‌ها (سیاست، اقتصاد) و همچنین با توجه به ماهیت فعالیت‌های فرهنگی، از تنوع خاصی برخوردار است، به گونه‌ای که برای سنجش یک فعالیت فرهنگی می‌توان ادامه ...

شاخص، شاخص سازی، شاخص فرهنگی (1)

شاخص، شاخص سازی، شاخص فرهنگی (1)
در لغت وسیله مشخص کردن هر موضوع را شاخص آن موضوع می‌گویند. شاخص‌ها به منزله معیارهایی هستند که به وسله آن می‌توان کمیت، کیفیت، تغییرات و یا ثبوت رفتار و عملکرد را اندازه گیری نمود. به عبارت دیگر آمال، ادامه ...

فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی

فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی
واژه فرهنگ به صورت استعاره از اندیشه‌ی پرورش دادن، فراگرد شخم زدن و پروراندن زمین گرفته شده است. در زبان انگلیسی واژه فرهنگ با واژه پرورش دادن و کشت کردن وابستگی ریشه‌ای دارد. وقتی درباره فرهنگ سخن ادامه ...

الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها از گذشته تا به حال مدل‌های متفاوتی ارائه شده که در ادامه در دو بخش مدل‌های مالی و غیرمالی مطرح خواهد شد. ادامه ...