عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

زبان قرآن، ادبیات و اسلوب‌های آن

حرکتِ «رحمت الهي» در آيات قرآن

حرکتِ «رحمت الهي» در آيات قرآن
قرآن، تعبيرهاي گوناگوني درباره‌ي رحمت الهي دارد. گاهي اين تعبيرها صورت حرکتي پيدا مي‌کنند. به عنوان نمونه، در ماجراي اصحاب کهف مفهوم‌سازي خاصي را از رحمت الهي به صورت حرکت انتشاري مي‌بينيم. ادامه ...

معناشناسيِ تأکيد در گزاره‌هاي قرآني

معناشناسيِ تأکيد در گزاره‌هاي قرآني
يکي از مواردي که در قرآن با سياق و بافت ارتباط دارد، تأکيد است. از لحاظ شناختي، تأکيد، نقش مهم شناختي ويژه‌اي دارد. معمولاً در يک تعبير، بخشي در قلمرو توجه قرار مي‌گيرد، ولي با تأکيد همان به کانون توجه ادامه ...

مفهوم‌سازي پديده‌هاي طبيعي در قرآن

مفهوم‌سازي پديده‌هاي طبيعي در قرآن
قرآن از تمام پديده‌هاي طبيعي براي تبيين مفاهيم اصلي ديني مانندِ آخرت، معاد، توحيد و غيره به بهترين وجه کمک مي‌گيرد. اين اصل يکي از مهم‌ترين اصول معنايي براي تحليل آياتي است که در آنها از پديده‌هاي طبيعي ادامه ...

مفهوم ليل و نهار در آيات قرآن کريم

مفهوم ليل و نهار در آيات قرآن کريم
مفهوم «ليل» (شب) و «نهار» (روز) از مفاهيمي هستند که قرآن در موارد گوناگون از آنها براي بيان اهداف خاصي کمک مي‌گيرد. اين دو مفهوم اهميت خاصي در زندگي بشر دارند؛ چرا که تقسيم زمان براي او با اين دو ادامه ...

علم خداوند در قرآن با رويکردي معناشناختي

علم خداوند در قرآن با رويکردي معناشناختي
گاهي قرآن يک حقيقت را با زمان‌هاي گوناگون بيان مي‌کند. اين نکته جاي تأمل فراوان دارد. بي‌‌درنگ، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا اين تعبيرها نقش شناختي خاصي دارند؟ مفسران کمتر به اين نکته پرداخته‌اند و مطالبي ادامه ...

مفهوم‌سازي در «فعل‌» ‌هاي قرآن

مفهوم‌سازي در «فعل‌» ‌هاي قرآن
براي ايضاح نکته‌ي نخست اين نکته را بررسي مي‌کنيم که افعال آخر آيات، از لحاظ شناختي چه نقشي دارند؟ در بسياري از آيات با اين نکته روبه‌رو مي‌شويم که آيه با فعل خاصي خاتمه مي‌يابد؛ بنابراين، اين پرسش مطرح ادامه ...

تبيين أسکافي برايِ إنزال ‌بر و إنزال ‌به سوي در قرآن

تبيين أسکافي برايِ إنزال ‌بر و إنزال ‌به سوي در قرآن
واژه‌ي «إنزال» در موارد زيادي در قرآن به کار رفته است. کاربردهاي اين واژه طيف وسيعي از پديده‌هاي طبيعي از نزول باران گرفته تا پديده‌هاي غيرطبيعي مانندِ نزول وحي را در برمي‌گيرد. در موارد مربوط به وحي، ادامه ...

مفهوم‌سازيِ واژه‌هاي فعل و خلق در قرآن

مفهوم‌سازيِ واژه‌هاي فعل و خلق در قرآن
با مقايسه‌ي دو مورد مشابه، تأثير بافت در مفهوم‌سازي را نشان مي‌دهيم: 1.در ماجراي حضرت زکريا، وقتي ملائکه او را بشارت مي‌دهند که داراي فرزندي به نام يحيي خواهد شد، قرآن مي‌گويد: ادامه ...

تغيير وصف در تفسير آيات قرآن

گونه‌اي از تحويل‌گراييِ معنايي در تفسير آيات قرآن

تغيير وصف در تفسير آيات قرآن
برخي از مفسران در موارد زيادي اوصافي را که قرآن به کار مي‌برد، تغيير داده‌اند. آنها معمولاً معاني ديگري براي اوصاف در نظر گرفته‌اند. اين امر موجب شده که آنها مفهوم سازي قرآني را درنيابند و نکات دقيقي را ادامه ...

تغيير معنا در تفسيرِ آياتِ قرآن

گونه‌اي از تحويل‌گراييِ معنايي در تفسير آيات قرآن

تغيير معنا در تفسيرِ آياتِ قرآن
گاهي برخي از مفسران، معاني واژه‌ها و تعبيرهاي قرآني را تغيير داده‌اند. آنها ظاهر برخي از آيات را با آنچه که نزدشان رايج است، ناهمخوان يافتند و از اين‌رو، به تغيير معناي آيه مطابق امر رايج ميان خودشان روي ادامه ...