عضویت العربیة English
امام کاظم علیه‌السلام: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست. تحف العقول، ص 398

قرآن شناسی

تغيير معنا در تفسيرِ آياتِ قرآن

گونه‌اي از تحويل‌گراييِ معنايي در تفسير آيات قرآن

تغيير معنا در تفسيرِ آياتِ قرآن
گاهي برخي از مفسران، معاني واژه‌ها و تعبيرهاي قرآني را تغيير داده‌اند. آنها ظاهر برخي از آيات را با آنچه که نزدشان رايج است، ناهمخوان يافتند و از اين‌رو، به تغيير معناي آيه مطابق امر رايج ميان خودشان روي ادامه ...

تغيير حروف در تفسير آيات قرآن

گونه‌اي از تحويل‌گراييِ معنايي در تفسيرِ آيات قرآن

تغيير حروف در تفسير آيات قرآن
مفسران [قرآن] در مواردي بسياري معاني حروف را تغيير داده‌اند. حروف اهميت شناختي فوق‌العاده‌اي دارند، چرا که بسياري از مفهوم‌سازي‌ها به کمک آنها صورت مي‌گيرد و آنها نقش مهمي در تعبيرها دارند. اکنون ادامه ...

تبديل واژه‌ها (تبديل و تحويل) در معناکردن واژگان قرآني

گونه‌اي از تحويل‌گرايي معنايي در تفسير آيات قرآن

تبديل واژه‌ها (تبديل و تحويل) در معناکردن واژگان قرآني
هر واژه‌ي قرآني، معنا و کارکردي خاص دارد و کاربرد هر واژه، در نهايت دقت صورت گرفته است. از اين رو، ممکن است دو واژه، معنايي نزديک به هم داشته باشند، ولي به کارگرفتن يکي از آنها به جاي ديگري، ادامه ...

تغيير ترتيب در تفسير گزاره‌هاي قرآن

گونه‌اي از تحويل‌گراييِ معنايي در تفسير آيات قرآن

تغيير ترتيب در تفسير گزاره‌هاي قرآن
يکي از انواع بسيار رايج تحويل‌گرايي معنايي تغيير ترتيب است. برخي از مفسران ساختار خاصي را در نظر مي‌گيرند و آيه را براساس آن تغيير مي‌دهند. آنها به جاي اينکه به مفهوم‌سازي متناظر با آيه توجه کنند، معنايي ادامه ...

اصالت تعابير قرآني

اصالت تعابير قرآني
هر تعبير قرآني برپايه‌ي مفهوم سازي خاصي استوار شده است؛ بنابراين، در معناشناسي آن بايد مفهوم‌سازي نهفته در آن را بيابيم و هر تعبيري خودش اصالت دارد. اصالت تعبير بدين معناست که مفسر بايد از برگرداندن ادامه ...

طليحه اسدي و هماوردي با قرآن

طليحه اسدي و هماوردي با قرآن
غالب نويسندگان، طُليحة‌بن‌خُويلد بن نوفل أسدي فقعسي را از مدعيان نبوت و افرادي برشمرده‌اند که به تحدي قرآن پاسخ داده و جملاتي در هماوردي با قرآن گفته است. ادامه ...

اَسوَد عَنَسي و هماوردي با قرآن

اَسوَد عَنَسي و هماوردي با قرآن
برخي از نويسندگان، اسود عنسي را در شمار کساني آورده‌اند که ادعاي هماوردي با قرآن کرده، به تحدي قرآن پاسخ داده و جملاتي در هماوردي با قرآن گفته است. برخي او را اولين شخصي برشمرده‌اند که با قرآن ادامه ...

تحدي حداقلي يا حداکثري

تحدي حداقلي يا حداکثري
برخي از دگرانديشان تصور کرده‌اند، تحدي قرآن کريم نمي‌تواند تحدي حداکثري باشد و شامل همه‌ي علوم و معارف همچون جهان‌شناسي، فلسفه، اخلاق، فقه و... شود و براي اينکه تحدي قرآن شکست خورده به شمار نيايد، ادامه ...

گستره‌ي تحدي

گستره‌ي تحدي
يکي از مباحث مهم درباره‌ي تحدي، سخن از گستره‌ي تحدي است. مهم‌ترين مباحثي که در اين باره مطرح مي‌شود، شمول افرادي، شمول زماني و شمول اصنافي است. ادامه ...

بحثي پيرامون مقدار تحدي

بحثي پيرامون مقدار تحدي
غالب دانشمندان مسلمان کمترين مقدار اعجار قرآن را که به آن تحدي شده، يک سوره‌ي کامل مي‌دانند، ولي مقدار تحدي قرآن از مسلّمات نبوده، مورد بحث جدي قرار گرفته است؛ درحالي که عده‌اي ارائه يک آيه- هرچند ادامه ...