معروف‌تر از من به جهان نيست خردمند
معروف‌تر از من به جهان نيست خردمند

شاعر : مسعود سعد سلمان

پس بسته چراام به چنين جايي مجهول؟ معروف‌تر از من به جهان نيست خردمند
نه مرده و نه زنده نه برکار و نه معزول! نه خفته نه بيدار نه ديوانه نه هشيار