گفتم تو مرا مرثيت کني
گفتم تو مرا مرثيت کني

شاعر : مسعود سعد سلمان

خويشان مرا تعزيت کني گفتم تو مرا مرثيت کني
در هر هنري تربيت کني فرزند مرا چون برادران
تا قاف پر از قافيت کني يابي به جهان عمر تا که قاف
هر جنس بسي تهنيت کني شاهان جهان را به مدح‌ها
تيمار کشي تقويت کني جان را و روان را به فضل و عقل
ترتيب همي تمشيت کني اعمال خرد را ز طبع و دل
پر باره‌ي نيکو شيت کني ميدان سخن را به نظم و نثر
طاعت همه بي‌معصيت کني در عالم دانش به سعي فهم
بي‌زاد به رفتن نيت کني کي بود گمانم کز اين جهان