اي خروس ايچ ندانم چه کني
اي خروس ايچ ندانم چه کني

شاعر : مسعود سعد سلمان

نه نکو فعلي و نه پاک تني اي خروس ايچ ندانم چه کني
نه مسلماني و نه برهمني سخت شوريده طريقي است ترا
به همه وقتي پيوسته کني طيلسان داري و در بانگ نماز
زن شماري به همه چنگ زني مادر و دختر و خواهر که تراست
مادر و خواهر و دختر به زني طيلسان دار مذن نکند
گشتي از دين رسول مدني؟ دين زردشتي داري تو مگر؟
ازدر کشتني و بابزني! با چنين مذهب و آيين که تراست