ديدگاههاي شهيد رجائي
ديدگاههاي شهيد رجائي

نويسنده:مهيا زاهدين لباف
در اين بخش، به ذکر برخي از ديدگاه هاي شهيد رجايي پرداخته مي شود.(1)

صدور انقلاب

«راه هاي عملي صدور انقلاب چيست؟ پيروزي کامل انقلاب در داخل. ما در حقيقت انقلاب را صادر نمي کنيم،انقلاب خود به خود صادر مي شود».

معيار انقلاب

«در اين انقلاب، آنچه مطرح است، انسان سازي است. هر چه انسان تر شويم، انقلابي تر شده ايم».

تداوم انقلاب

«انقلاب ما با خواهش و تمنا تداوم نمي يابد. موضع قوي لازم است تا به دگرگوني هاي بنيادي جامعه بپردازيم».

نجات بخش انسان ها

«انقلاب اسلامي ايران، نجات بخش همه انسان هاست و ما به خاطر انقلابمان، آماده شهادت هستيم».

استقلال

«ماهمواره اصل مستقل بودن را در روابط خارجي خود و سپس رفع نيازمندي ها را به خاطرخواهيم داشت».

مسئوليت خطير

شما بايد هر وقت من را مي بينيد، بپرسيد: چه مي کني؟ و حتي سر من فرياد بکشيد، البته فريادي برادرانه و همچون اعضاي يک خانواده که براي مستضعفان چه کرده اي؟

مردم گرايي

«ما به خاطر اين مردم هستيم. اگر مردم تشخيص دهند ما در خط اسلام نيستيم، هيچ دليلي ندارد که نخست وزير يا وزير بمانيم».

ولايت فقيه

آنچه که ما فرياد مي کنيم، اين است که رهبري در ايران، صرفاً بايد به ولايت فقيه باشد، ولو اينکه بسياري از روشن فکران و بسياري از کساني که محتواي انقلاب اسلامي ما را در نيافته اند، اين مطلب عظيم و اين دستاورد مشترک انقلاب ما را در نيابند.

شهيدان

هر قطره خون عزيزي که بر خاک مي ريزد، بر قامت بلند و تناور اين امت سرخ، شکوفه هاي رهايي چه پرشکوه مي رويد و نسيم بيداري در فراسوي مرزهاي اسلامي، عطر روح بخش آزادي مي پراکند.

حدود آزادي

ما اسلام را بر کسي تحميل نمي کنيم، ولي اجازه فساد و فحشا را هم به کسي نخواهيم داد و هرگز اجازه نمي دهيم کسي با عنوان کردن آزادي غربي، اين گونه مسائل را در کشور رواج دهد.

وحدت همگاني

ما هرگز موفق نمي شويم، مگر اينکه همه، دست در دست هم بگذاريم و احساس مسئوليت بکنيم و در هرجا هستيم، آنچه را که انتظار داريم ديگران انجام دهند، خودمان انجام دهيم.

مرجعيت ديني

اين مردم در رابطه با مرجعيت حرکت مي کنند، باور مي کنند. اين مردم بزرگ ترين عنصرشان، عنصر رهبري مذهبي است که در مرجعيت خلاصه مي شود و تبلور پيدا مي کند.

هشدار به جوانان

من جوانان ميهن اسلامي هشدار مي دهم که مراقب دسيسه هاي شيطان بزرگ باشند و بدانند که استمرار انقلاب و تحقق اهداف آن، با اتکا به خداي بزرگ و در سايه وحدت و يکپارچگي امت مسلمان ما امکان پذير است.

پي نوشت :

1-مطالب مربوط به اين بخش، به نقل از:شهيد محمد علي رجايي به روايت اسناد ساوک، کتاب چهاردهم، صص 36-39.

منبع:نشريه اشارات، شماره124