آموزش هند بال (قانون 14)
آموزش هند بال (قانون 14)


 

 

پرتاب 7 متر
 

اعلام 7 متر
 

(14:1) يک پرتاب 7 متر اعلام مي شود براي:
 

الف: از بين بردن يک فرصت مسلم گل در هر قسمت زمين توسط بازيکن يا مسؤول تيم مقابل؛
ب: سوت نابهنگام در موقعيت يک شانس مسلم گل؛
ج: يک شانس مسلم گل به وسيله دخالت فردي که اجازه شرکت در بازي را ندارد از بين برود (به استثناي زماني که قانون 9 قابل اجرا مي باشد). براي تعريف شانس مسلم گل نگاه کنيد به توضيحات پيرامون قوانين بازي شماره 8.
(14:2) اگر عليرغم تخلف قيد شده در قانون 14:1 الف، بازيکن مهاجم کنترل توپ و بدن خود را حفظ کرد نبايد پرتاب 7 متر اعلام شود حتي اگر پس از آن بازيکن مذکور فرصت مسلم را از دست بدهد. هنگامي که امکان اعلام يک 7 متر وجود دارد داوران همواره بايد از دخالت، خودداري نمايند تا زماني که اگر اعلام 7 متر به درستي، قانوني و لازم باشد بتوانند يک رأي صحيح اتخاذ نمايند. اگر بازيکن مهاجم عليرغم مداخله غيرقانوني مدافع از يک امتياز گل سود برد، بديهي است که دليلي براي واگذاري يک پرتاب 7 متر وجود ندارد، برعکس اگر معلوم شد که آن بازيکن در اثر تخلف، واقعاً کنترل توپ يا بدن خود را از دست داده و بدين علت آن شانس مسلم از بين رفته است آنگاه پرتاب 7 متر بايد داده شود.
(14:3) هنگامي که يک پرتاب 7 متر اعلام مي شود داوران بايد تايم اوت اعلام نمايند.

اجراي 7 متر
 

(14:4) پرتاب 7 متر به صورت شوت به طرف دروازه و ظرف 3 ثانيه پس از سوت داور زمين بايد اجرا شود (13:1الف).
(14:5) بازيکني که پرتاب 7 متر را اجرا مي کند تا قبل از رها شدن توپ از دستش نبايد خط 7 متر را لمس يا قطع نمايد (1ـ13 الف).
(14:6) پس از اجراي پرتاب 7 متر تا قبل از تماس توپ با حريف يا دروازه، پرتاب کننده يا هم تيمي هاي او نمي توانند مجدداً با توپ بازي کنند (1ـ13 الف).
(14:7) هنگامي که يک پرتاب 7 متر در حال اجرا مي باشد، تا قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده بازيکنان هم تيمي پرتاب کننده بايد بيرون خط پرتاب آزاد باشند. در صورت تخلف از اين امر، يک پرتاب آزاد عليه تيمي که در حال اجراي پرتاب 7 متر است اعلام مي شود (13:1 الف).
(14:8) هنگامي که يک پرتاب 7 متر در حال اجرا مي باشد و تا قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده، بازيکن تيم مقابل بايد بيرون خط پرتاب آزاد بوده و حداقل 3 متر با خط 7 متر فاصله داشته باشد. در صورت تخلف از اين امر، چنانچه توپ منجر به گل نشود، پرتاب تکرار خواهد شد.
(14:9) در صورتي که قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده، دروازه بان خط محدوديت خود (به عبارت ديگر خط 4 متر) را قطع نمايد چنانچه توپ گل نشود، پرتاب 7 متر تکرار خواهد شد.
(14:10) هنگامي که پرتاب کننده همراه با توپ در وضعيت صحيح جهت اجراي پرتاب 7 متر مستقر مي باشد، دروازه بان مجاز به تعويض، نمي باشد. هرگونه تلاش جهت انجام تعويض در اين موقعيت به عنوان عمل خارج از روحيه ورزشي جريمه خواهد شد (16:3، 16:1، 8:4).
منبع:شبکه آموزش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719