عروسک پوليشي
عروسک پوليشي


 

 
لوازم مورد نياز
- مخمل طلائي 50 در 50 سانتيمتر
- مخمل نباتي 50 در 50 سانتيمتر
- مخمل صورتي 50 در 50 سانتيمتر
- قرقره سفيد 1 عدد
- سوزن خياطي
- الگو
- چشم عسلي يک جفت
- الياف براي پر کردن
- پوز? کوچک يک عدد
خواب الگو :
تمام الگوها را با در نظر گرفتن جهت پيکان روي پوليش قرار گرفته است . الگويي که علامت ندارد يعني اينکه آن پوليش خواب ندارد .
دوخت معکوس :
به دوختي مي گويند که الگوها را به طور قرينه روي پوشش قرار مي دهد . تمام الگوها معمولاً جفت يا يک عدد هستند . در ضمن نوشتن علامت « دوخت م » همان دوخت معکوس است . حرف «پ» همان پشت و حرف «ج» همان جلو مي باشد .
برش زدن :
تمام الگوه را از پشت پوليش با درنظر گرفتن به علامت پيکان با خودکار يا صابون علامت بزنيد و دور تا دور آن را بدون گذاشتن اضافه دوخت برش بزنيد . در صورتي که پوليش پرز بلند باشد ، فقط آستري پوليش را قيچي کنيد .
1- دست 2 عدد مخمل طوسي يا طلايي
2- نقاب 2 عدد مخمل صورتي
3- دم 1 عدد مخمل طوسي يا طلايي
4- کفش 4 عدد مخمل صورتي
5- کف پا 2 عدد مخمل صورتي
6- بالاي کفش 2 عدد مخمل صورتي
7- روي پا 4 عدد مخمل صورتي
8- ساق پا 2 عدد مخمل طوسي يا صورتي
9- کنار صورت 2 عدد مخمل طوسي يا صورتي
10- بالاي کلاه 6 عدد صورتي
11- پوزه 1 عدد نباتي
12- پيشاني 1 عدد طوسي يا طلايي
13- جلوي بدن 2 عدد نباتي
14- کنار بدن 2 عدد طوسي يا نباتي
15- زير زدن 1 عدد طوسي يا نباتي
16- پشت سر 2 عدد طوسي يا نباتي
17- گوش 4 عدد طوسي يا نباتي

عروسک پوليشي

1- ابتدا الگوهاي مورد نظر را روي پوليش قرار داده و از پشت پوليش دور تا دور الگو را قيچي کنيد .
2- الگوي شماره 13 را روي پوليش نباتي گذاشته برش بزنيد . اين الگو ، الگوي جلوي بدن عروسک مي باشد . سپس از طرف ضلع معکوس روي هم قرار داده و بدوزيد .

عروسک پوليشي

3- الگوي شماره 4 که الگوي کفش مي باشد را برش زده ، دو به دو ضلع هاي معکوس را روي هم بگذاريد و بدوزيد . در انتهاي کار از الگوي شماره 5 که کف کفش عروسک است زير کفش قرار داده و دور تا دور آن را دوخت بزنيد . الگوي شماره 6 بالاي کفش يا جوراب است که از طرف ضلع معکوس که با حرف «م» مشخص شده روي هم يکي يکي قرار داده و دوخت بزنيد . سپس روي کفش که از قبل دوخته شده دور تا دور آن را به کفش از طرف حروف «ب ، پ»
به هم بدوزيد تا کاملا شبيه کفش ساقه دار شود .
4- ضلع صاف الگوي شماره 7 را به ساق پا که الگوي شماره 8 مي باشد وصل کنيد که تقريبا شبيه خان? وارونه باشد وضلع معکوس آن را کاملا بدوزيد .

عروسک پوليشي

5- بعد از دوختن کفش ، روي آن را ازپشت کار به ساق پا و روي پا وصل کنيد .
6- مطابق شکل پوليش را از داخل کار بيرون آورده و داخل آن را با الياف پر کنيد

عروسک پوليشي

7- الگوي شماره 13 را به کنار بدن الگوي شماره 14 از دو طرف وصل کرده و پنس هاي پايين کار را دوخت بزنيد وشکل جلوي بدن را درست کنيد .
8- الگوي شماره 3 که دم مي باشد را از سمت ضلع معکوس که با حرف «م» مشخص شده دوخت معکوس بزنيد و مطابق شکل که در الگوي بدن مشخص شده وصل کنيد .
9- الگوي شماره 15 را از طرف حروف «ج ، چ» به زير بدن از طرف پشت بدن طوري که پاها در جلوي بدن که از قبل با الياف پر کرده ايد در نقاط وصل مانند شکل قرار داده و دور تا دور زير بدن را به بدن عروسک وصل کنيد .

عروسک پوليشي

10- دست ها را مطابق الگوي شماره 1 برش زده درزهاي هر دست را روي هم قرار داده و دور تا دور آن را دوخت بزنيد و از قسمتي که روي الگو نوشته شده دوخته نشود پر کرده و در کنار بدن جايي که برش دست وجود دارد قيچي کنيد و دست را سر جاي خود قرار دهيد و تمام بدن عروسک را دوخته و به هم وصل کنيد .
11- براي صورت ، الگوي 12 را که شکل پيشاني است ، در کنار الگوي شماره 9 قرار داده و دوخت معکوس انجام دهيد و درانتها گوش ها را که الگوي شماره 17 است ، مطابق شکل وصل کنيد .

عروسک پوليشي

12- انتهاي گوشها که الگوي شماره 17 مي باشد رااز دو رنگ طلايي و نباتي دوباره قرار دهيد و بدوزيد . سپس مطابق شکل صورت را در محل خود قرار داده و زير کنار صورت دوخت معکوس بزنيد . الگوي شماره 11 که پوزه مي باشد را دوخت معکوس زده وبيني عروسک را در محل مورد نظر در الگوي 3 گذاشته و بدوزيد .

عروسک پوليشي

13- دوخت معکوس الگوي شماره 16 راکه پشت سر است انجام داده و به کنار صورت و پوزه که قبلا آماده کرده بوديد وصل کرده وبگذاريد درز گردن باز بماند .

عروسک پوليشي

14- پس از پر کردن عروسک با الياف چشمها و پوزه را روي صورت قرار داده و عروسک را تزيين کنيد . در صورت نداشتن پوزه از دايره اي به قطر 2 سانتي متر دور تا دور چين کش کنيد و با الياف داخل آن را پر کرده و به جاي پوزه استفاده کنيد .

منبع:مجله بانو ش 2