عروسک پوليشي
عروسک پوليشي


 

 
لوازم مورد نياز:
- پوليش فرفري قرمز( يک هشتم متر )
-الگوهاي لازم براي جوجه
-قيچي
-سوزن خياطي
-سوزن ته گرد
-قرقره
-چشم عروسک
خواب الگو :
تمام الگوها را با در نظر گرفتن جهت پيکان روي پوليش قرار گرفته است. الگويي که علامت ندارد يعني اينکه آن پوليش خواب ندارد .
دوخت معکوس :
به دوختي مي گويند که الگوها را به طور قرينه روي پوشش قرار مي دهد. تمام الگوها معمولاً جفت يا يک عدد هستند .در ضمن نوشتن علامت «دوخت م » همان دوخت معکوس است . حرف «پ» همان پشت و حرف «ج» همان جلو مي باشد .
برش زدن :
تمام الگوها را از پشت پوليش با در نظر گرفتن به علامت پيکان با خودکار يا صابون علامت بزنيد و دور تا دور آن را بدون گذاشتن اضافه دوخت برش بزنيد . در صورتي که پوليش پرز بلند باشد ، فقط آستري پوليش را قيچي کنيد .

 عروسک پوليشي

1- ابتدا پشت بدن را از طرف ضلع معکوس بدوزيد از بالاي کار به اندازه پنس قسمت جلو باز بگذاريد .
2- الگوي تاج سر را از هر طرف بدوزيد و براي برگرداندن کار سمت ضلع صاف را باز بگذاريد.

 عروسک پوليشي

3- پوليش پشت و جلوي بدن جوجه را روي هم بگذاريد و دو طرف نيم دايره را به غير از بالاي کار که پنس قرار داده و پايين کار که جاي پاي جوجه است را دوخت بزنيد .

 عروسک پوليشي

4- تاج جوجه را مابين پنس و پشت بدن قرار دهيد و به طور عمود بر سر جوجه بدوزيد .
5- الگوي پاي عروسک را روي پوليش نارنجي گذاشته برش بزنيد . سپس پاها را دو به دو روي هم بگذاريد و دوخت بزنيد .

 عروسک پوليشي

6- بال عروسک را نيز روي پوليش نارنجي بگذاريد و برش بزنيد . سپس دو به دو روي هم بگذاريد و بدوزيد .

 عروسک پوليشي

 عروسک پوليشي

7- پاها را از الياف پر کنيد و در زير بدن مطابق عکس قرار دهيد. بعد از گذاشتن پاها از بريدن عروسک را روي آن قرار دهيد و دوخت بزنيد .

 عروسک پوليشي

8- نوک جوجه را مانند پاها و دست ها دو به دو روي هم بگذاريد و بدوزيد . بعد از دوختن روي هم گذاشته و از طرف ضلع صاف بدوزيد، طوري که نوک مانند نوک جوجه کاملاً باز باشد .

 عروسک پوليشي

9- نوک را در وسط جلو بدن بطور افقي چرت داده و سر جاي خود قرار دهيد. بالهاي جوجه را در دو طرف بدن قرار دهيد و دوخت بزنيد و داخل آن را با الياف پر کنيد.
منبع:نشريه ي بانو، شماره 3.